• Sảnh hội nghị

  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 U-shape
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 110
  VENUS 25.4 x 21.4 544 198
  ELITE 25.4 x 21.4 544 198
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 198
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 198
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 198
  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 U-shape
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 110
  VENUS 25.4 x 21.4 544 198
  ELITE 25.4 x 21.4 544 198
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 198
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 198
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 198
  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 U-shape
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 110
  VENUS 25.4 x 21.4 544 198
  ELITE 25.4 x 21.4 544 198
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 198
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 198
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 198
  x