• Sảnh hội nghị

  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Lớp học
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 180
  VENUS 25.4 x 21.4 544 330
  ELITE 25.4 x 21.4 544 330
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 330
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 330
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 330
  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Lớp học
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 180
  VENUS 25.4 x 21.4 544 330
  ELITE 25.4 x 21.4 544 330
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 330
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 330
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 330
  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Lớp học
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 180
  VENUS 25.4 x 21.4 544 330
  ELITE 25.4 x 21.4 544 330
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 330
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 330
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 330
  x