• Sảnh hội nghị

  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Rạp Hát
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 300
  VENUS 25.4 x 21.4 544 500
  ELITE 25.4 x 21.4 544 500
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 500
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 500
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 500
  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Rạp Hát
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 300
  VENUS 25.4 x 21.4 544 500
  ELITE 25.4 x 21.4 544 500
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 500
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 500
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 500
  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Rạp Hát
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 300
  VENUS 25.4 x 21.4 544 500
  ELITE 25.4 x 21.4 544 500
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 500
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 500
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 500
  x