• Sảnh hội nghị

  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Bàn tròn
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 200
  VENUS 25.4 x 21.4 544 280
  ELITE 25.4 x 21.4 544 280
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 280
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 280
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 280
  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Bàn tròn
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 200
  VENUS 25.4 x 21.4 544 280
  ELITE 25.4 x 21.4 544 280
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 280
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 280
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 280
  Tên Sảnh Kích thước (D x R) M2 Bàn tròn
  PLATIN 25.4 x 15.2 386 200
  VENUS 25.4 x 21.4 544 280
  ELITE 25.4 x 21.4 544 280
  MERCURY 25.4 x 21.4 544 280
  FONTANA 25.4 x 21.4 544 280
  PAVILON 25.4 x 21.4 544 280
  x